Skip links

Projekty unijne

Dom Seniora Kama - Najlepsze miejsce dla każdej osoby starszej

UE Logotyp

Restauracja pod Lwem – Zajazd Latkowo Katarzyna Skarbińska – Grzelak w partnerstwie z Gminą Inowrocław oraz Kamą dla Seniora realizuje w okresie od 01.08.2021 r. do 30.06.2023 r. projekt nr RPKP.09.03.02-04-0051/20

Całodobowy Dom Pobytu w Latkowie

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych dla 77 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z powiatu inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego i nakielskiego poprzez utworzenie 11 miejsc w całodobowym domu pobytu i zwiększenie umiejętności 28 opiekunów faktycznych do 30.06.2023 r. oraz utrzymanie trwałości tych miejsc.

Planowane efekty w ramach realizacji projektu:

 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 77
 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie – 77
 3. Liczba opiekunów faktycznych objętych wsparciem w projekcie – 28
 4. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 11
 5. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu – 11
 6. Liczba opiekunów faktycznych, u których nastąpił przyrost w zakresie umiejętności opiekuńczych nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – 24

Miejsce realizacji i biuro projektu: Restauracja pod Lwem – Zajazd Latkowo Katarzyna Skarbińska – Grzelak, Latkowo 36, 88-100 Inowrocław

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3 „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2 „Rozwój usług społecznych”.

Całkowita wartość projektu: 1 899 686,40

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 614 733,44

Rusza nabór I tury uczestników projektu pn.: Całodobowy Dom Pobytu w Latkowie

Do udziału zapraszamy mieszkańców powiatów – inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego i nakielskiego, którzy spełniają poniższe kryterium:

 • są osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – z uwagi na stan zdrowia lub niepełnosprawność;
 • zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym*,

 1. Osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 2. Osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 3. Osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 4. Osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 5. Osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 6. Osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
 7. Rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;
 8. Osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 9. Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
 10. Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 11. Osoby korzystające z PO PŻ.

Kryteria premiujące, za które przyznawane będą dodatkowe punkty podczas rekrutacji to:

 • dochód na członka w rodzinie poniżej progu ustawowego – dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie) zgodnie z ust. o pomocy społ. z dnia 12.03.2004 r.),
 • doświadczanie wielokrotnego wykluczenia społecznego,
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • niepełnosprawność sprzężona oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby
  z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
  (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych)
 • korzystanie z PO PŻ (indywidualnie lub jako rodzina), o ile zakres wsparcia w projekcie nie jest tożsamy z zakresem wsparcia w PO PŻ
 • zamieszkiwanie na obszarach objętych programem rewitalizacji uwzględnionych w wykazie programów rewitalizacji prowadzonym przez IZ RPO WKP

Weryfikacja spełnienia powyższych kryteriów odbywać się będzie na podstawie odpowiednich zaświadczeń potwierdzonych przez uprawnioną instytucje lub oświadczeń, które należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego. Do projektu zostaną przyjęte osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów.

Działania w projekcie kierowane będą również do opiekunów podopiecznych CDP, więc zapraszamy także do udziału najbliższe otoczenie osób, które będą uczestnikami projektu. Dla opiekunów przewidziane są warsztaty edukacyjne.

Informacje szczegółowe dotyczące projektu i rekrutacji uczestników dostępne są na stronie internetowej www.domseniorakama.pl, w siedzibie Beneficjenta oraz GOPS Inowrocław oraz pod numerem telefonu: 723 724 987.

Rekrutacja do I turnusu w ramach projektu jest prowadzona do 27.09.2021 r.
W ramach naboru zrekrutowanych zostanie 11 osób – podopiecznych Całodobowego Domu Pobytu w Latkowie.
Nabór do następnych turnusów odbywać się będzie co trzy miesiące.
Serdecznie zapraszamy do udziału!

Dokumenty do pobrania

Formularz zgłoszeniowy CDP

Karta oceny sytuacji materialnej i życiowej CDP

Zachęcamy do skontaktowania się z nami.

Zostaw nam swoje dane, a my do Ciebie napiszemy.